Woh Kya Hai with Sajjad Saleem | 28 April 2019
Woh Kya Hai with Sajjad Saleem 14 April 2019
Haunted Rest House 16th Oct 2011  Woh Kiya Hai?
Haunted House Revisited 09 Oct 2011 Woh Kiya Hai?
Haunted Khandar - Sukkur -25th Sep 2011 Woh Kiya hai?
Haunted House Sukkur – 18th Sep 2011 - Woh Kiya Hai?